Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Willem Tell schutters

Geschiedenis van de 

Koninklijke Handbooggilde Willem Tell

De gilde Willem Tell werd gesticht op 16 oktober 1913 onder de naam Handboogschutters Maatschappij St Baafs der Liggende Perse onder Kenspreuk - De Vrije Kerels - Nieuwe Casino St Andries. De gilde vestigde zich in café Nieuwe Casino alwaar zij bleef tot 1937. Het is niet duidelijk wanneer de naam van de Gilde gewijzigd werd inWillemTell. De gilde startte met een 10-tal leden onder het hoofdmanschap van Camiel Vanneste.

Tijdens de oorlog lag alle schuttersaktiviteit stil omdat op bevel van de Duitse bezetter alle bogen en pijlen moesten ingeleverd worden.

Toen Camiel Vanneste in 1926 overleed werd hij als hoofdman opgevolgd door Eugeen Van Hoorickx. In 1935 werd hij opgevolgd door notaris André Van Damme.

Zoals reeds vermeld moest de gilde in 1937 zijn lokaal verlaten. Er werd een toevluchtsoord gevonden in café Petit Paris.

Op 31 oktober 1938 kreeg de Gilde vanwege Koning Leopold III de titel toegekend van Koninklijke Maatschappij . In het begin van de jaren 50 waren er heel wat bestuurswisselingen die uiteindelijk de voorbode van een kwade periode waren voor de gilde. Het aantal leden en het aantal aanwezigen op de schietingen daalde aanzienlijk. Daarbij kwam nog dat heel wat oudere leden (waaronder ook de hoofdman) wegvielen door ziekte of overlijden. Als klap op de vuurpijl moest men in 1958 het lokaal verlaten. De gilde verhuisde naar de herberg Brugse Taxis. De toestand was daar echter ondraagelijk en op 2 november 1959 werden de aktiviteiten stilgelegd.

In 1960 had dan de eerste schieting plaats in Café Casino en al gauw vond de Gilde zijn vroeger bloei terug. De nieuwe hoofdman werd toen Georges Lescouhier

In 1965 diende de hoofdman Georges Lescouhier zijn ontslag in en werd opgevolgd door Omer Vandenbroucke .

In 1969 werd ook overgegaan tot de stichting van een zustermaatschappij op een zomerpers. Deze kende echter geen succes en werd weldra opgegeven.

Vanaf 1970 deed het vizier zijn intrede. Het kende veel succes omdat het toeliet perfect te mikken. Het vizier had echter zijn voor- en zijn tegenstanders wat soms aanleiding gaf tot lichte wrijvingen. 

Later verhuisde de Gilde nogmaals naar café Los Amigos waar ze gevestigd was tot 1996. Toen kreeg de Gilde een prachtkans aangeboden. Met steun van de Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen werd een stal van een boerderij in Tillegembos gerestaureerd en ingericht tot schutterslokaal. Het lokaal wordt gedeeld met verschillende andere Brugse gilden. Sedert 1996 vinden hier de wekelijkse schietingen op maandagavond plaats. 

 

1996-97 Een nieuw lokaal

Nieuw schutterslokaal in domein Tillegem

Boogschieten in de varkensstal

De koninklijke handbooggilde Willem Tell liggende wip uit Sint-Andries hield zopas een uitzonderlijke openingsschieting. Niet alleen werd het nieuw schuttersseizoen 1996-1997 ingezet, ook het nieuw schutterslokaal ingericht in de vroegere kasteelhoeve van het domein Tillegem werd ingehuldigd. Wellicht komt hiermee een eind aan het rondzwerven van Willem Tell.

In de jongste veertig jaar verhuisde de gilde Willem Tell al veelvuldig. In de jaren vijftig was de gilde, met notaris André Vandarnme als hoofdman, gevestigd in café Petit Paris. Na het overlijden van André Vandarnme en van stadhouder Firmin Vandenbroucke maakte Willem TeIl een moeilijke periode door die naar een dieptepunt ging toen de gilde café Petit Paris moest verlaten.

Een oplossing werd gevonden: de gilde verhuisde naar café De Brugse Taxi's, vlak tegenover Petit Paris. ,,Een periode om zo snel mogelijk te vergeten", zegt hoofdman Omer Vandenbroucke. Na enige tijd kwam de gilde terecht in café De Witte Beer in de Gistelse Steenweg tegenover de Nieuwstraat, nu de Witte Beerstraat. Maar ook daar wa- ren de schuttersdagen van korte duur.

Toch werd er een aangroei van nieuwe leden vastgesteld. En zo kwam de schuttersgilde Willem Tell in 1960 onder dak in café Casino, op de hoek van de Gistelse Steenweg en de Leopold ll-laan, bij Denise en Daniël Noë-Van Oost. De zaal was groter, maar daarmee was het ook al gezegd.

Nieuw lokaal

En nu is Willem Tell opnieuw verhuisd. Naar het domein Tillegem, waar de vroegere stallingen werden omgetoverd tot een pracht van een lokaal. Voordien reeds werdendoor het provinciebestuur de vroegere woning en de schuur van de kasteelhoeve van Tillegem hersteld. De varkensstallen, die dateren uit het einde van de 19e eeuw, verkommerden echter met de dag. Om de authenciteit van die site evenwel te kunnen bewaren moest ook de varkensstal worden gerestaureerd. Maar restaureren zonder bestemming bleek zinloos. Tot plots het idee werd vooropgezet om deze varkenstal enerzijds om te bouwen tot een werklokaal voor de domeinwachters, en anderzijds aan te passen als schutterslokaal. De mannen van Willem Tell, die graag de Casino, nu Los Arnigos, wilden verlaten, kwamen alles uitmeten. Er was ruimte genoeg om de zolder om te bouwen tot een schuttersruimte en op het gelijkvloers een clubhuis in te richten. In de voorbije maanden werd hard gewerkt aan de restauratie van de varkensstallen. En het resultaat is effenaf schitterend. Op de zolder werd de liggende wip opgesteld. Onder een prachtige balkenconstructie, uitgevoerd volgens het oude recept. De wand- en vloerbekleding in rood tapijt en een indirecte verlichting zorgen voor een feestelijk geheel. Het gelijkvloers werd ingericht tot een sfeervol clubhuis. Een prachtige realisatie!

Willem Tell Tillegem

Inhuldiging

Het nieuw schutterslokaal werd zopas ingehuldigd in aanwezigheid van gedeputeerde Femand Peuteman en provinciegriffier Hilaire Ost. Hoofdman Omer Vandenbroucke schetste kort de historiek van de gilde en dankte het provinciebestuur en in het bijzonder gedeputeerde Femand Peuteman voor de realisatie van dit prachtig schuttersbeluik, waar een vijftal schuttersgilden onderdak vinden. Als blijk van dank overhandigde hoofdman Omer Vandenbroucke dan aan Femand Peuteman een porseleinen bord van de schuttersgilde Willem Ten.

Gedeputeerde Femand Peuteman wees er dan op dat het bedoeling is van het provincie-bestuur om de volledige site rond de kasteelhoeve op te waarderen. Volgend jaar zal het oud en bouwvallig bakkershuisje worden gerestaureerd zodat de bezoekers aan het domein er zullen kunnen zien hoe onze voorouders vroeger brood bakten. Ook de open schuur krijgt een opknapbeurt terwijl de hele omgeving aantrekkelijker zal worden gemaakt voor het publiek, onderrneer door het plaatsen van zitbanken in de dreef naast de schuttersweide.

Aldus zullen de wandelaars er even kunnen verpozen en in de zomerperiode de schuttersactiviteiten gadeslaan. Tot slot wenste gedeputeerde Femand Peuteman de koninklijke schuttersgilde Willem Tell alle succes toe.

 

Willem Tell Tillegem